Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
NIFES forsker på ernæring; fôr til fisk og fisk som mat

Ethoxyquin i fiskefôr

Antioksidanten ethoxyquin (EQ) er et av flere lovlige tilsettingsstoffer som tilsettes fiskemelet i fiskefôr, for at fôret ikke skal harskne. Stoffet overføres i noen grad fra fôr til filet. En person som spiser 300 gram laks hver dag kan få i seg inntil 15 % av det akseptable daglige inntaket (ADI) av EQ.

26.03.11

Ethoxyquin i fôr

Ethoxyquin er påbudt tilsatt i fiskemel for å hindre eksplosjon under sjøtransport og lagring.  For summen EQ og andre syntetiske antioksidanter (BHA og BHT) har EU satt en øvre grenseverdi på 150 mg/kg fôr. Data fra overvåkningen av fiskefôr og fôringredienser viser ingen overskridelser av den øvre grenseverdien i norske fôr.  

Overvåkning av fôrvarer til fisk og andre akvatiske dyr

 

Overføring fra fôr til fisk

Bruken av EQ som tilsetningsstoff direkte i mat er forbudt i EU, men stoffet er tillat å bruke som plantevernmiddel og som tilsettingsstoff i fôr. Fôringsforsøk med fisk har vist at EQ i noen grad overføres fra fôr til filet. For å beskytte folkehelsen anvender man grenseverdier som ”maximum residue limit” (MRL). Flere ulike MRL eksisterer for EQ, avhengig hvilken matvare det gjelder. Disse varierer også mellom ulike land. I USA har man etablert en MRL for EQ på 0 mg/kg i melk, 0,5 mg/kg i kjøtt og egg, 3 mg/kg i lever fra fjørfe og 5 mg/kg i fett. I Japan har man en MRL på 1 mg/kg i fisk mens i EU har man ikke etablert MRL for EQ i animalske matvarer.

Den høyeste konsentrasjonen av EQ som NIFES har funnet i laksefilet er 0,2 mg/kg, mens gjennomsnittet for det enkelte år i perioden 2005 til 2009 varierer fra 0,02 til 0,04 mg/kg. MRL kan etableres for både hovedforbindelser som EQ, i tillegg til omdanningsprodukter fra disse, dersom omdanningsproduktene finnes i store nok mengder i matvarer.

I laks omdannes EQ hovedsakelig til en forbindelse som kalles ethoxyquin dimer (EQDM). Den høyeste konsentrasjon av sum EQ og EQDM som NIFES har funnet i laksefilet er 2.5 mg/kg. Til sammenligning er MRL for sum av EQ og ulike omdanningsprodukter fra EQ i pærer 3 mg/kg. NIFES har undersøkt giftigheten av EQDM, og hvordan stoffet påvirker fiskehelse og mattrygghet. Hos rotter som fikk fôr som var tilsatt 2500 ganger mer syntetisk EQDM enn det akseptable daglige inntaket på 0,005 milligram per kilo kroppsvekt som gjelder for EQ, observerte man ingen negativ effekt på veksten eller tegn på mistrivsel. Dette betyr at rotter tåler relativt høye doser av EQDM.

 

Trygt å spise fisk som har fått ethoxyquin i fôret?

For å være sikker på at inntak av tilsetningsstoffer ikke skal gi noen helserisiko etablerer helsemyndighetene grenser for akseptabelt daglig inntak (ADI) av tilsettingsstoffer som brukes i mat. Det samme er tilfelle for plantevernmidler.  ADI er definert som den mengden av et stoff en person kan få i seg daglig gjennom hele livet uten at det er helseskadelig. Den tar utgangspunkt i stoffets giftighet. Verdens helseorganisasjon og FAOs uavhengige ekspertkomité (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, JMPR) har fastsatt en ADI for summen av EQ og tre omdanningsprodukter av dette stoffet i planter på 0,005 mg pr. kg kroppsvekt pr. dag.

Analyser av EQ i filet fra ulike oppdrettsarter (torsk, laks, kveite og ørret) viser at EQ kan bidra med 4 – 15 % av ADI ved inntak av en middagsporsjon på 300 gram (metabolittene som finnes i planter og som er inkludert i JMPRs ADI, finnes ikke i fisk). Det er foreløpig ikke etablert en ADI verdi for summen av EQ og EQDM.

 

ADI og andre grenseverdier for mat

Mer om antioksidanter i fiskefôr

 

Er ethoxyquin giftig?

Alle stoffer er giftige om dosen blir stor nok. Dette betyr at det er mengden en får i seg av et stoff som er avgjørende for om stoffet er helseskadelig. Store mengder EQ kan gi lever og nyreskader hos rotter. Mengden EQ man får i seg fra et fiskemåltid er imidlertid liten, og oppdrettsfisk vurderes derfor som trygg å spise.  EUs mattrygghetsorgan, EFSA, jobber for tiden med en re-evaluering av godkjente tilsetningsstoffer i fôr, inkludert EQ. Kunnskap om ulike tilsetningsstoffers giftighet og effekt på helse utgjør et viktig grunnlag for disse beslutningene.

Re-evaluering av tilsettingsstoffer i fôr i EFSA

 

Kontaktperson:

Forsker Robin Ørnsrud
Telefon: +47 414 59 857 / +47 913 43 345
E-post: robin.ornsrud@nifes.no

 

 

 

 

Powered by EasyPublish CMS